Sektioun Reckange-Leudelange
Pol Majerus
Président
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSJ: Membre
  • Comité National CSJ: Invité
Christiane Hamen ép. Schmit
Vice-Président
Alter
42
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
  • Member vum Gemengerot
Albert Heinen
Secrétaire
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Secrétaire
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité CSV Senioren: Membre
Jean-Paul Sunnen
Trésorier
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
  • Echevin
Diane Bisenius-Feipel
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Mandater
  • Bourgmestre
Marleen De Vries
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Daniel Ferreira Mendes
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSJ: Membre
René Heischbourg
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Albert Huberty
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Alice Kauffmann-Klein
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Yann Kohl
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Section Locale : Membre
Robi Leclerc
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Mandater
  • Echevin
Jean Nickels
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Paul Thorn
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Filipe Trindade
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
Victor Wirth
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre