Sektioun Roeser
Erny Strecker
Président
Alter
60
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Echevin
Corinne Demuth
Vice-Président
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mireille Klinski
Vice-Président
Alter
49
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Nicole Frantz ép. Cruchten
Secrétaire
Alter
48
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comite Section CSF: Vice-Président
Jean-Claude Hubert
Trésorier
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Serge Bertrand
Membre
Alter
46
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alex Breisch
Membre
Alter
72
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marta Cordeiro
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nathalie De La Hoz
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicole Demuth-Metzler
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
Marcel Dondelinger
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Micheline Faltz-Turmes
Membre
Alter
64
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Tiago Felix Fernandes
Membre
Alter
33
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marianne Pesch-Dondelinger
Membre
Alter
62
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
Mauro Seabra
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Wayne Stoffel
Membre
Alter
38
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Georges Thull
Membre
Alter
31
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Winkin
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Monia Wolff-Haller
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre