Sektioun Roeser
Wayne Stoffel
Président
Alter
38
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Corinne Demuth
Vice-Président
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mireille Klinski
Vice-Président
Alter
49
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marianne Pesch-Dondelinger
Secrétaire
Alter
63
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
Jean-Claude Hubert
Trésorier
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Serge Bertrand
Membre
Alter
46
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alex Breisch
Membre
Alter
72
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marta Cordeiro
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nathalie De La Hoz
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicole Demuth-Metzler
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Trésorier
Marcel Dondelinger
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Micheline Faltz-Turmes
Membre
Alter
65
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Tiago Felix Fernandes
Membre
Alter
34
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicole Frantz ép. Cruchten
Membre
Alter
48
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Vice-Président
Jean-Claude Patrício Leonardo
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mauro Seabra
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Erny Strecker
Membre
Alter
61
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Georges Thull
Membre
Alter
31
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Winkin
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Monia Wolff-Haller
Membre
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre