Sektioun Schifflange
Nadine Kuhn-Metz
Président
Alter
52
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Yves Marchi
Président
Alter
47
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marc Spautz
Vice-Président
Alter
61
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Paul Weimerskirch
Vice-Président
Alter
67
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Alix Bettendorf-Georges
Secrétaire adjoint
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Isabelle Solagna-Van Goidsenoven
Trésorier
Alter
58
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comite Section CSF: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Francis Dell
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierrot Feiereisen
Membre
Alter
56
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gilbert Godart
Membre
Alter
65
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean Goebel
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Iris Huber
Membre
Alter
62
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Thérèse Jost
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roby Kieffer
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Koch
Membre
Alter
62
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Albert Krier
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Lang
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Lecuit
Membre
Alter
73
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Romain Lentz
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Modert
Membre
Alter
60
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Conseil National
Jessy Morbe
Membre
Alter
63
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Roland Nerini
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Alain Palluce
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean Pirsch
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Oriana Post-Galasso
Membre
Alter
72
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Gaby Reinesch-Heuertz
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Raymonde Rossetti
Membre
Alter
61
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Robert Schadeck
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Schenten
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean Spautz
Membre
Alter
93
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Guy Steichen
Membre
Alter
54
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gérard Thill
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Maria Thill-Ungureanu
Membre
Alter
52
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Daniel Wagner
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michel Weber
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
Caroline Weber-Maes
Membre
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Richard Winandy
Membre
Alter
64
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre