Méi Aktualitéit

Firwat ginn et zwee Systemer fir d’Décharge fir d’Enseignante bei Stage vun hire Schüler ?

Martine Hansen (Medium)

Enseignanten, déi Schüler am Stage hunn, déi hunn eng Décharge ze gutt wëll, besonnëch an der Formation professionnelle, eng Partei Chargen domatter verbonne sinn (Schüler an de Stage kucke goen, Relatioun mam Patron, Rapport etc.). Firwat sinn déi Déchargen an der Formation prof. manner héich wéi bei engem “normale” Stage ?

Just nach eng amplaz zwou Persounen am Wanterdéngscht bei de Ponts et Chaussée ?

Martine Hansen (Medium)

Wéi et schéngt géif de Wanterdéngscht vun de Ponts et Chaussée an Zukunft nach just vun enger Persoun an net wéi bis elo vun zwou assuréiert ausser op geféierleche Strecken. Firwat ass dat esou decidéiert ginn a wéi ginn déi geféierlech Strecken definéiert. Huet dat och Repercussiounen fir déi privat Entreprisen, déi fir de Stat schaffen ?