Sektioun Sanem
Nathalie Morgenthaler
Président
Alter
41
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Mandater
 • Echevin
Aurélie Anen
Vice-Président
Alter
31
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mike Lorang
Vice-Président
Alter
47
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
Sylvie Delmarko-Greisch
Secrétaire
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comite Section CSF: Vice-Président
Carine Reuter-Bauler
Secrétaire adjoint
Alter
66
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Tom Schockmel
Trésorier
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Gaston Anen
Membre
Alter
66
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Carmen Avarello
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Michel Baschera
Membre
Alter
65
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Eric Batting
Membre
Alter
52
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Simone Frieseisen-Barth
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Mireille Krischler
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anne Logelin
Membre
Alter
36
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité National CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Albert Menghi
Membre
Alter
65
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pol Pomante
Membre
Alter
63
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Franca Romeo
Membre
Alter
63
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Lucien Schilling
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jos Schmit
Membre
Alter
64
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ferdinand Simon
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre