Eis Fraktioun

Presentatioun Fraktioun

No de Wahlen vum 14. Oktober 2018 ass CSV-Fraktioun déi gréisst politesch Fraktioun um Krautmaart. CSV-Fraktioun ass déi parlamentaresch Vertriedung vun der Chrëschtlech Sozialer Vollekspartei. Si zielt 21 Memberen.

Nieft der viller legislativer Aarbecht déi an der CSV-Fraktioun geleescht gëtt, sinn eis Memberen och Auteure vu verschiddene Gesetzespropositioune souwéi parlamentareschen Ufroen zu de verschiddensten Themen. Ausserdeem froen d’CSV-Deputéiert regelméisseg Aktualitéitsstonnen, Interpellatiounen an Orientéierungsdebatten un. Och ginn ëmmer erëm eng Rei Motiounen an Resolutioune vun der CSV-Fraktioun an der Chamber hannerluecht.

Fraktiounen déi an der Chamber vertruede sinn sin d’Haaptacteuren an der parlementarescher Aarbecht. Sou wéi d’Chamberreglement et virgesäit, genéisse Fraktioune verschidde Privileger a Kompetenzen, déi deen eenzelnen Deputéierten net besetzt.

Am Géigensaatz zu villen aneren, méi grousse Länner ass et bei eis seelen, dass een eenzelnen Deputéierten ee perséinleche Mataarbechter engagéiert.

CSV Fraktioun verfügt iwwer een «Pool de collaborateurs» wou Mataarbechter vir de Suivi vun der parlamentarescher Aarbecht responsabel sinn. De Pool besteet aus «Conseillers Parlementaires» a gëtt vun engem Fraktiounssekretär geleet. Si all ginn an hirer Aarbecht vun engem administrative Sekretariat ënnerstëtzt.

D’Mataarbechter aus dem Pool schaffen zesumme mat den Deputéierten un den politeschen Dossieren an begleeden si an hirer alldeeglecher Aarbecht an der Chamber.

Fraktiounsbüro

De Büro vun der CSV-Fraktioun ass déi responsabel Instanz an allen administrative Froe vun der Fraktioun. Hien decidéiert ausserdeem déi extern Kommunikatiounsstrategie vun der Fraktioun an tranchéiert, wann néideg, an internen Ugeleeënheeten. Hie kann och politesch Theme virbereeden, déi dann zu engem spéideren Zäitpunkt an der Fraktiounsversammlung debattéiert ginn.De Bureau setzt sech aus néng Membere mat gläichem Stëmmrecht zesummen a gëtt geleet vum President vun der Fraktioun. Ënnert de Membere befënnt sech och de Fraktiounssekretär. De Fraktiounssekretär, dee kee Stëmmrecht huet, hëlt un de Bürossetzungen deel, an dat mat berodender Stemm.

Membere vum Bureau sinn Martine Hansen (Fraktiounspresident), Gilles Roth (Vizepresident), Léon Gloden (Vizepresident), Marc Spautz (Member), Laurent Mosar (Member), Claude Wiseler (Member) a Nadia Rangan (Fraktiounssekretärin).


 

Auszuch aus dem Chambersreglement iwwert Fraktiounen an politesch Sensibilitéiten

Fraktiounen

Art. 17.- (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. (5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. (6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe

Politesch Sensibilitéiten/Groupe technique

Art. 18.- Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 17, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques.

Gebeilechkeeten an Subsider

Art. 19.- Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel.Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques.

Gebailechkeeten vun der CSV-Fraktioun um Fëschmaart

Presidentekonferenz

Am Moment ginn et 4 Fraktiounen (CSV, LSAP, DP, Déi Greng), 1 politesch Sensibilitéit (déi Lenk) an 1 Groupe Technique (ADR, Piraten) an der Chamber. Hir jeeweileg Presidente bilden zesummen mam Chamberpresident déi sougenannte Presidentekonferenz. Dëse Gremium setzt Dagesuerdnung vun der Chamber fest an aviséiert an hirer Funktioun als parlamentarescht Organ, verschidde groussherzoglech Reglementer. Dozou gehéieren och europäesch Direktiven déi an nationaalt Recht ëmgesat musse ginn. Fir CSV-Fraktioun setzt de Fraktiounspresident als Member an der Presidentekonferenz.

Chamberbureau

D’Fraktiounen an déi politesch Sensibilitéite bestëmmen hir jeeweileg Kandidate vir an de Chamberbureau. Ausserdeem nominéieren se d’Membere vun de parlamentaresche Kommissiounen. Schlussendlech hunn d’Fraktioune wéi och déi politesch Sensibilitéiten Urecht op finanziell Zoulagen, an Krediter vir déi ufalend Funktiounskäschte wéi zum Beispill Mataarbechteronkäschten ofzedecken.

Fir d’CSV-Fraktioun si Member vum Chamberbureau: Martine Hansen (Fraktiounspresident), Marc Spautz a Claude Wiseler .

Parlamentaresch Kommissiounen

Déi parlamentaresch Kommissioune sinn an dräi verschidde Kategorien opgedeelt: Et gi reglementaresch Kommissiounen, permanent Kommissiounen a spezial Kommissiounen. Wann Chamber hiren droit d’enquête ausübt a Beräicher, wou si der Meenung ass, dass de Gesetzgeber eng Ënnersichung muss maachen, da gëtt eng Enquête-Komissioun geschafen, déi riichterlich Gewalt besetzt; well si huet nämlech déi selwecht Pouvoir’en, wéi een Ënnersichungsriichter.

Et ginn 4 reglementaresch Kommissiounen:

(1) D’Commission du Règlement befaasst sech mam Chambersreglement an diskutéiert Ännerungsvirschléi iert se an der Chamber zum Vote gestallt ginn.
(2) D’Commission des Comptes befaasst sech mat der Opstellung an dem Kontroll vun den interne Compte vun der Chamber.
(3) D’Commission du Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat kontrolléiert an suivéiert d’Aktivitéite vum Lëtzebuerger Geheimdéngscht.
(4) D’Commission des Pétitions examinéiert déi verschidde Petitiounen déi Bierger an der Chamber iwwerginn. Jiddwer Bierger huet duerch Verfassung d’Recht eng Petitioun un Chamber ze adresséieren.

Déi permanent Kommissioune sinn dat parlamentarescht Spigelbild vun den eenzelnen Departementer an de Ministèren. Dës Kommissiounen hunn als Aufgab all Gesetzestexter a Virschléi déi an hire Ressort falen ze ënnersichen ier se an der Chamber zum Vote gestallt ginn. Si änneren, wann néideg, déi initial Gesetzestexter, an nennen ënnert de Membere vun der jeeweileger Kommissioun ee Rapporter, deen, an der ëffentlecher Sitzung vun der Chamber de Rapport iwwert de Gesetzprojet mécht. Duerno kennt et zum Vote vun de Projeten oder Gesetzespropositiounen. Dës Kommissioune preparéieren och parlamentaresch Debatten, mat oder ouni schrëftleche Rapport, a kënne Motiounen a Resolutiounen analyséieren ier an der Chamber doriwwer debattéiert gëtt.

Spezialkommissioune ginn agesat, wann spezifesch Debatte virbereet musse ginn, deenen hire Sujet net a priori vun engem ministeriellem Département ofhänkt. Si kennen och als Missioun hunn während enger Sessioun, oder enger ganzer Legislaturperiod spezifesch Dossieren ze suivéieren an ze verdéiwen. Iwwert dësen Dossier gëtt dann eng an der Chamber debattéiert.