Questions parlementaires

Bleift de Beruff vum Aide-soignant no der Reorganisatioun vun der Formatioun vun de Gesondheetsberuffer weider bestoen?

Kann den Här Minister confirméieren, dass et am Centre de Logopédie respektiv an den Annexen dovu gängeg Praxis ass, fir Feel- an/oder Décharge-Stonen vun Educateuren halen ze loossen?

Combien de classes spécialisées d’accueil de l’État (CSAE) existe-t-il à travers le pays ?

Wéi vill Honorarkonsulen vertrieden am Ausland d‘Interesse vu Lëtzebuerg?

Confirméiert den Här Minister de Verglach vun der „Féduse Enseignement CGFP“, laut deem den Total vun den Iwwerstonnen am „Enseignement secondaire“ am Schouljoer 2021/2022 knapp 500 eidele Vollzäitposten entsprécht?

Huet d’Regierung d’Méiglechkeet fir eng Steierbefreiung vun den Agrarëmweltprimmen analyséiert, fir esou een zousätzlechen Ureiz fir des Mesuren ze schafen?

Est-ce que le Gouvernement envisage de modifier les conditions d’accès à la taxe d’abonnement réduite pour les fonds de droit luxembourgeois?

Kann den Här Minister eis Detailer ginn, wéi d’Bäihëllefen op den Energie- an d’Düngemëttelkäschten, déi den 20. Mee virgestallt goufen, solle konkret berechent ginn?

Ass et wouer, dass de Suicide bei de Jonke geklommen ass?

La rupture de stock pour l’amoxicilline risque-t-elle de se produire également au Luxembourg cet hiver ?