Questions parlementaires

De Stade de Luxembourg gëtt wéinst den héije Loyerskäschten net vill vun der Rugby-Federatioun genotzt. Wéi eng Léisung proposéiert den Här Sportminister, fir der Rugby-Federatioun bei de Loyerskäschte fir de Stadion entgéint ze kommen?

Wéi eng Recours-Méiglechkeeten huet e Fahrlehrer, fir de Virworf vun enger „Intervention de secours de l’instructeur“ ze kontestéieren?

Ass der Regierung bekannt, datt d’Präsidentin vum LNS-Verwaltungsrot, d’Madamm Evelin Schröck, Geschäftsführerin vun der däitscher Firma „GePaDo – Softwarelösungen für Genetik – GmbH“ ass?

Est-ce que l’abrogation de la circulaire L.I.R. n°46/2 du 23 mars 1998 pourrait avoir des répercussions négatives pour les personnes travaillant sous le statut d’indépendant ?

Est-ce que Monsieur le Ministre à la Grande Région, dans un souci de cohérence, pourrait-il intégrer le Président du syndicat intercommunal ProSud dans la délégation luxembourgeoise lors des réunions de la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise pour le renforcement de la coopération transfrontalière ?

De quelle façon le Luxembourg compte-t-il intervenir auprès des instances internationales, afin de trouver le plus rapidement possible une solution qui permet de ramener les enfants ukrainiens déportés en Russie dans leur pays d’origine ?

Mam neie Bezuelsystem Peppol soll op de Gemengen den administrativen Opwand verréngert ginn. Kéint een hei net op d’Rausdrécken vun dëse Rechungen verzichten, dat am Sënn vum Naturschutz an engem verréngerten administrativen Opwand?

Est-ce que vous pouvez me confirmer qu’un projet de loi sur les mines est en cours de rédaction par les services de l’ITM ?

Wéi vill Persounen hunn zanter dem 1. Januar 2023 eng Demande beim Gesondheetsministère gemaach, fir de Beruff vum Psychotherapeut hei zu Lëtzebuerg kënnen auszeüben?

Sinn dem Minister rezent nach weider Mëssstänn beim Mobibus zougedroe ginn? Wa jo, wéi enger Natur sinn dës?