Questions parlementaires

Combien de signalements ou de plaintes pour violences intrafamiliales sur mineurs de moins de 12 ans ont été reçus par le parquet au cours des 10 dernières années ?

Ass virgesinn, dass de Staat an Zukunft nei Gebailechkeeten « op Mooss » baue léisst ? Wa jo, ginn déi Gebaier da vum Staat gelount ?

Sinn och schonn zu Lëtzebuerg Quagga-Muschelen an der Musel fonnt ginn?

Hunn nieft Däitschland nach aner Länner Bedenken zu de geplangte Sanktioune vun der EU géint Russland ?

Wéi huet sech d’Zuel vun de Mënschen, déi duerch hiren Drogekonsum gestuerwe sinn, hei am Land entwéckelt (2022-2023)? Wéi eng Substanze sinn haaptsächlech fir déi Drogendoudege verantwortlech? Op wéi eng Droge sinn déi meescht Drogendoudeger zréckzeféieren?

Monsieur le Ministre des Finances partage-t-il le constat que le règlement MiCA présente une opportunité de croissance pour le secteur financier luxembourgeois ?

Wéi vill Fäll vun Antisemitismus huet d’Lëtzebuerger Justiz zënter dem 7. Oktober 2023 geriichtlech poursuivéiert ?

Wéi eng Mesure gedenkt Här Sportminister z‘ënnerhuelen fir géint Fäll vu Rassismus am Sport virzegoen?

Wat geschitt mat den Administratiounen déi sech aktuell am Verwaltungsgebai zu Dikrech befannen, wann dëst Gebai ofgerappt an nei gemaach gëtt ?

Quels sont les avantages liés à l’utilisation de drones dans le domaine de la livraison d’échantillons médicaux ?