Questions parlementaires

D'”École nationale pour adultes” (ENAD) gëtt provisoresch an der “Blumm” um Geesseknäppchen installéiert, ir se duerno 2024 op de Mierscherbierg plënnert. Ginn et um Geesseknäppchen genuch Atelieren fir de prakteschen Unterrecht?

Des restrictions européennes quant à l’utilisation des perfusions du type Hydroxyéthylamidon en milieu hospitalier.

Geheime Casier : Et bleiwen nach ganz vill Froen onbeäntwert. D’CSV freet Kloerheet a stellt nach eng Kéier ronn 50 Froen

Den Deputéierte Marc Spautz freet Präzisiounen a Statistiken zu den Decisioune vum Kontrolldokter

Ass den Artikel 8 vum groussherzoglechem Reglement vum 16 November 1998 “fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie” nach ugepasst ?

Firwat sinn d’Statistike vum LISER vun 2018 nach net verëffentlecht ?

Museksfestival am Schlass zu Biertreng : Wien huet d’Autorisatioun ginn an ënnert wéi enge Konditiounen ?

Rapport d’activités manquants de l’autorité de contrôle pour les années 2016 et 2017

D'Äntwert fannt Dir hei

E Vertrieder vun der Police huet den Deputéierten géintiwwer erkläert, dass d’Justiz iwwer déi nämmlecht Donnéeën verfügt wéi d’Police. Et ass eis och confirméiert ginn, dass PVën am Beräich vum Jugendschutz iwwer Mannerjäreger vun der Police archivéiert géifen. An d’Autorité de contrôle judiciaire, déi um Niveau vun de Juridiktiounen agesat ginn ass, setzt sech bal exklusiv aus Riichteren zesummen. An deem Kontext stelle mär eng Rei Froen un de Justizminister an de Minister fir bannenzeg Sécherheet.

D'Äntwert fannt Dir hei

Rédaction de rapports ou d’avis par la police grand-ducale sur base de fichiers ou de banques de données propres à la police

D'Äntwert fannt Dir hei