Questions parlementaires

Retards des paiements des aides financières en matière d’assainissement énergétique

D'Äntwert fannt Dir hei

Wëll de Minister een Avis un d’Gynécologe ginn fir Virginitéits-Zertifikater ze verbidden ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Froen zu den établissements publics an dem Personal, wat do beschäftegt ass

D'Äntwert fannt Dir hei

Riedelen zu Lëtzebuerg : Wéi goufen d’Patienten ugestach a ginn et Statistiken zu den Impfungen? Sollt de Vaccin obligatoresch ginn ?

Améliorations des services d’urgence au sein des établissements hospitaliers: Est-ce que l’analyse approfondie du fonctionnement des services d’urgence décidée en mars 2017 est toujours d’actualité ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Firwat soll “d’Ecole nationale pour adultes” (ENAD) net op Mamer mä op Belval kommen ?

Wéi wëll d’Regierung méi Sensibiliséierungsaarbecht am Beräich sozial Medie maachen ? Gëtt och den Emgank mat Kannerpornografie thematiséiert ?

Klappjuegten an afrikanesch Schwengspescht: Ass et méiglech ouni Klappjuegten déi festgeluechte minimal Unzuel un Wëllschwäin ze schéissen? Wat sinn di präventiv an konkret Mesuren déi Regierung wéilt ënnerhuelen falls di afrikanesch Schwéngspescht hei am Land nogewise gëtt?

D'Äntwert fannt Dir hei

De 24. Mäerz ass den Weltdag vum Kampf géint d’Tuberkulos : Wéi vill Leit sinn zu Lëtzebuerg vun der Krankheet betraff a wéi gesäit d’Preventiounspolitik vun der Regierung aus ?

Sinn déi gro Kaarte vu Gefierer, déi virun 2002 ageschéckt goufen, zerstéiert ginn ouni dass se virdru gescannt goufen? Wéi kënnen esou Gefierer elo erëm ugemellt ginn?