Sektioun Gemeng Habscht
Fernand Bohler
Président
Alter
63
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Astrid Mosel
Vice-Président
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Diane Welter-Karger
Vice-Président
Alter
46
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Sylvaine Zigrand-Dupont
Secrétaire
Alter
60
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Jeannot Faber
Trésorier
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Chantal Boulanger-Hoffmann
Membre
Alter
57
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Guy Britz
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jimmy Carelli
Membre
Alter
28
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Manou Decker
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
Roger Frank
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Daniel Freymann
Membre
Alter
54
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Serge Hoffmann
Membre
Alter
55
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Pol Konz
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Stephan Krier
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Moes
Membre
Alter
59
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Guy Robert
Membre
Alter
53
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Mely Steinbach
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Manuel Weyland
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nello Zigrand
Membre
Alter
63
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot