Sektioun Gemeng Habscht
Astrid Mosel-Kneip
Président
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jimmy Carelli
Vice-Président
Alter
31
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Diane Welter-Karger
Vice-Président
Alter
49
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Sylvaine Zigrand-Dupont
Secrétaire
Alter
62
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Jeannot Faber
Trésorier
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Jeff Balance
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Chantal Boulanger-Hoffmann
Membre
Alter
60
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Guy Britz
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carole Engel
Membre
Alter
34
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Frank
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Serge Hoffmann
Membre
Alter
57
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Conny Konen
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Stephan Krier
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Carlo Moes
Membre
Alter
62
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Damien Robert
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Manuel Weyland
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nello Zigrand
Membre
Alter
66
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023