Questions parlementaires

Fonds du Logement: quelles sont les raisons qui ont conduites le directeur à la démission? Est-ce que cette démission a trait aux récents paiements erronés effectués par le Fonds du Logement ?

Laut Accord interprofessionnel musse Betriber obligatoresch Cotisatiounen fir sektoriell Weiterbildungsformatiounen un déi sougenannt Centres de compétences ausbezuelen. Eng Partie Handwierksbetriber si vum Dierwiechter somméiert ginn, fir Cotisatiounen fir dëss Formatiounen un dëss Zentren nozebezuelen. Muss ee Betrib dee net Member ass an der Fédération des Artisans as, och des Cotisatiounen bezuelen? Wat ass di finanziell Bedeelegung vum Staat bei dëse Kompetenzzentren?

Kann Madamm Minister confirméieren datt Mulchen, wann et fachgerecht gemeet gëtt, e méi propperen a schounenden Heckeschnett erméiglecht ? Et ginn mëttlerweil schonns ganz nei Aarten vun Mulcher, firwat ginn dës net fir den Heckschnett zougelooss ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi well Regierung am Kontext vun den ze héijen NO2 Wäerter an der Gemeng Hesper den Trafic op de Stroossen limitéieren?

D'Äntwert fannt Dir hei

Hausse des droits d’accises sur les carburants

D'Äntwert fannt Dir hei

Bildungsbericht 2018: Warum hat der sozio-ökonomische Faktor einen gravierenden Einfluss auf den schulischen Erfolg?

D'Äntwert fannt Dir hei

Efficacité des travaux relatifs à l’élargissement de la Passerelle dite « Al Bréck » reliant le plateau de la Gare à la Ville-Haute de Luxembourg

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi eng national, europäesch an international Suite kritt d’Verhaftung vun engem Riichter an der Tierkei ?

Kommen Algerien, Marokko an Tunesien op d’Lëscht vun de séchere Länner ?

Les commissions de loyers communales sont-ils des instruments adaptés au règlement rapide des différends en matière de loyers ?