Questions parlementaires

Quelle est la position actualisée du Gouvernement face aux instabilités actuelles dans la région du Moyen-Orient ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Weem gehéieren d’Terrainen, déi brooch leien ?

Evaluation de la nouvelle régulation des secours, déplacements des médecins du SAMU en hélicoptère de sauvetage: Quels changements ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur du CGDIS ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Ass den CGDIS ënnerbesat?Feelt et souwuel u berufflechem, wéi och u benevollem Personal fir déi deeglech Erausfuerderungen ze meeschteren?

D'Äntwert fannt Dir hei

Gouf eng Persoun aus Sécherheetsgrënn net zur offizieller Zeremonie fir Nationalfeierdag 2018 zougelooss ? Firwat a wou kommen déi Informatiounen hir ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Legaliséierung vum Cannabis verstéisst géint 3 UNO Konventiounen, déi Lëtzebuerg ënnerschriwwen huet. Wat gedenkt d’Regierung ze maachen ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Inneministesch wëll Vente vun Terrainen mat Benefice duerch Gemengen verbidden. Douzou stellen sech eng Partie Froen

Le 8 avril 2014 et le 21 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu plusieurs arrêts déclarant incompatibles avec les droits inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l‘Union européenne la directive 2006/24/CE du 5 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications.

D'Äntwert fannt Dir hei

Ongewéinlech Rekrutementsmoossname bei der Sports-Uni Lunex zu Déifferdeng ?

Wéi vill Reklamatioune krut d’Dateschutzkommissioun zanter der Aféierung vum neie legale Kader a wéi gouf doropper reagéiert ?

D'Äntwert fannt Dir hei