Questions parlementaires

Récupération de TVA dans le contexte de la gratuité des transports publics

D'Äntwert fannt Dir hei

Huet d’Regierung wëlles den Transport vun Verstuerwenen ze änneren?

D'Äntwert fannt Dir hei

No der evasiver Äntwert vum Premier: « Le Gouvernement n’a pas à commenter les propos tenus par un membre de la Chambre des Députés et renvoie pour le reste au programme gouvernemental. » adresséiert d’CSV hir Froen nach eng Kéier un eng Rei Ministeren.

D'Äntwert fannt Dir hei

Projet Google zu Biissen: No der Aktualitéitsstonn vum 27. Mäerz bleiwen eng ganz Partie Froen vu Regierungssäit onbeäntwert.

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi wëll d’Regierung méi Sensibiliséierungsaarbecht am Beräich sozial Medie maachen ? Gëtt och den Emgank mat Kannerpornografie thematiséiert ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Gouf de Klimaschutz am Virfeld vum Schülerstreik an de Schoulen thematiséiert ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Rechtsstaat a Rumänien a Gefor : Wéi huet Lëtzebuerg wëlles ze reagéieren ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Quelle est la position du Luxembourg face aux évènements en Libye?

D'Äntwert fannt Dir hei

Fëmmen op Terrasse vu Restaurant’en. D’Regierung huet sech an deem Kontext géint een Verbuet op den Terrassen ausgeschwat.

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi eng Konklusiounen zitt de Premier no senger Rees a China a wéi eng Accorde goufen ënnerschriwwen ?

D'Äntwert fannt Dir hei