Questions parlementaires

Wéi gesäit no 6 Méint de Bilan vun der Plattform “CoPilote” aus ?

No den Diskussiounen rondrëm eng eventuell fréizäiteg Entloossung vum Marc Dutroux : Sollten net och zu Lëtzebuerg Strofen definéiert ginn, déi net spéider kënnen ëmgeännert/reduzéiert ginn ?

Wéi gesäit et mam neie Laboratoire fir d’ASTA aus ?

No Feeler am Gesetz iwwert Beruffsausbildung : Wéi gëtt “Validation des acquis de l’expérience” traitéiert ?

Staat verlount u Gemengen respektiv Gemenge bauen a verlounen un de Staat : Wéi ass déi ablacklech Situatioun, wat kascht et a wat wier den Invest, wann de Staat selwer géif bauen ?

Ass de Bréif vun der Familljeministerin un de Geschäftsverband konform zum Deontologie-Kodex ?

Wéi ass et mat Studien respektiv Statistiken a punkto sexuell Belästegung (verbal oder physesch) op der Aarbechtsplaz hei zu Lëtzebuerg?

Une circulaire du SIGI (Syndicat intercommunal de gestion informatique) informe les collèges des bourgmestres et échevins que la Police Grand-Ducale décline désormais les demandes de communes pour un nouveau déploiement du système “Politess” de la société Schweers.

Sollten d’Affekoten, déi zu Lëtzebuerg plaidéieren net d’Lëtzebuerger Sprooch misse beherrschen ?

Gëtt et zu Lëtzebuerg eng steigend Tendenz u Consommatioun respektiv Verschreiwung vu Schmäerzmëttel?