Questions parlementaires

Nom Uerteel vum Verfassungs- an dem Verwaltungsgeriicht a Punkto IRM a privat Doktësch-Praxen : Wéi eng Konklusiounen zitt d’Regierung a wat sinn d’Suiten ?

Selon nos informations, plusieurs bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale (REVIS) ont vu annuler avec effet immédiat leur prestation pour trois mois en raison d’un premier comportement fautif. Or l’article 24 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, prévoit un système d’avertissement en 3 étapes.

Risk vun Altersaarmut an domatter Risk sech keng medezinesch Hëllef leeschten ze kënnen, klëmmt. Wéi eng Mesure wëll d’Regierung dergéint ënnerhuelen ?

Gëtt Elektroschrott vu Lëtzebuerg an Afrika exportéiert a wéi kann dat op europäeschem Niveau ënnerbonne ginn ?

Monsieur le Ministre peut-il nous expliciter les options en matière de fiscalité des entreprises du numérique actuellement évoquées au sein de l’OCDE ? Parmi ces options, Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer celle qu’il privilégie et pour quelles raisons ?

Schoul vun der Arméi ass zanter gutt 3 Joer am LTETT. Wéi gesäit de Bilan aus ?

Verontreiung vu Sue bei der CNS : Firwat hu Kontrollen an Audit dës Onreegelméissegkeeten net opgedeckt ?

24 ONG’e ruffen zur dréngender Hëllef am Yemen op : Wéi reagéiert Lëtzebuerg ?

Suivant quelle méthode, la redevance due par SES ASTRA pour l’exploitation de ses positions orbitales et fréquences actuellement concédées et la mise en service ultérieure d’autres fréquences et orbites a-t-elle été calculée ? En quoi cette méthode est-elle en ligne avec les pratiques internationales ?

Dem Bilan vun Join Experience no, verzicht d’Post ënnert anerem op Créance vun 80 Milliounen Euro vun Join. Wéi schätzt d’Regierung d’Situatioun an ?