Questions parlementaires

Wéi vill Gemengen hunn den Ament ee Jumelage mat Gemengen am Ausland a wéivill Initiative fir ze jumeléiere lafen ?

Est-ce que la méthode d’analyse du comportement appliquée (ABA ; en anglais : Applied Behavior Analysis) et Verbal Behavior (VB)  sera aussi reconnue au Luxembourg ?

Sollt Regierung net iwwerall wou se kann Waasser vu Lëtzebuerger Gesellschaften (Rouspert/Biekerech) zur Verfügung stellen respektiv verkafen ?

Noexamen Mëtt September sinn dacks ee Problem bei Aschreiwungen op enger UNI am Ausland. Wat huet d’Regierung wëlles do dergéint ze maachen ?

Wéi eng Relatioun huet d’Lëtzebuerger Regierung mat “Kleos Space” ?

Wien huet den Ament d’Responsabilitéit an de CNFPC Ettelbréck an Esch ?

Firwat dauert et zum Deel Méint oder méi wéi ee Joer bis CNS op Reklamatiounen reagéiert ?

Ginn et och ongewéinlech vill Fäll vu Missbildunge vun den Hänn hei zu Lëtzebuerg ?

Zu Esch/Uelzecht huet eng vun den Apdikten hir Dieren zougemaach. Firwat? An ass des Apdikt am Intressi vun de Patienten nees geschwënn zougänglech?

Gëtt et bei der Police eng Zort “casier disciplinaire” mat allen disziplinaresche Strofen, déi géint ee Polizist verhaange goufen ? Gëtt et dofir eng legal Basis a wien huet Zougank zu den Donneën ?