Questions parlementaires

Wéi war de genauen Oflaf vun der Maskeverdeelung a Lëtzebuerg iwwert déi lescht Méint ?

D’Regierung wollt flächendeckend bis zu 20.000 Persounen den Dag testen. Et gëtt awer e Retard well d’Personal fir des Teststatiounen feelt. Vu wou rekrutéiert d’Regierung d’Personal fir des Teststatiounen an ass séchergestallt, dass d’Personal qualifizéiert genuch ass ?

Ab de 25. Mee sollen d’Aktivitéiten um Niveau vum Cycle 1 vun der Spillschoul bis hin zu de Kompetenzzenteren nees opgeholl ginn. D’Reprise stellt esouwuel fir d’Léierpersonal, wéi och fir d’Kanner a fir d’Elteren eng grouss Erausfuerderung . Dës Erausfuerderung ass ëmsou méi grouss wann Kanner betraffe sinn, déi speziell Besoinen hunn. An deem Kontext stellen sech awer nach eng Partie Froen.

Firwat mussen Persounen an Alters- a Fleegeheimer no enger Visitt beim Dokter oder an enger Klinick fir 14 Deeg a Quarantän ?

Dem ganze Secteur événementiel geet et an der aktueller Krise ganz schlecht an e konnt net vu staatlechen Hëllefe profitéieren. Gedenkt d’Regierung an Zukunft och dës Betriber ze ënnerstëtzen? Wa jo, ginn et scho konkret Pisten?

Wäert d’Regierung sech duerfir asetzen datt et, am Kader vun dëser sanitärer Kris, keng Entloossungen bäi der Luxair ginn ?

Verschidde Projeten fir Anlagen vu Solarstroum ginn net méi rechtzäiteg fäerdeg. Plangt de Minister Aspeisetariffer fir Solarstroum fir d’Joer 2020 wéinst der aktueller Covid-19- Kriis iwwert d’Joer 2020 eweg ze verlängeren ?

Question au sujet de la possibilité de report pour les entreprises et les indépendants des éventuels déficits auxquels ils devront faire face suite à la crise sanitaire

Wéini ginn d’Fitness-Zentren an d’Schwämmen ënnert de Précautioune vu Covid19 erëm op ?

Gëtt et beispillsweis eng Strategie fir den Deconfinement an de Kierchen? Wann jo, wéini sollen dës erëm opgoen? Wéi kann d´Pratique vun de Kulten an Zäite vun Deconfinement ausgesinn ?