Questions parlementaires

Gëtt d‘Grenz vum Cannabis Konsum am Verkéier ugepasst?

Quels sont actuellement les temps d’attente pour pouvoir établir un diagnostic d’autisme ? Comment est-ce que ce temps d’attente peut-il être réduit ?

Et wäerten 3 nei Mastergäng fir Enseignanten an der Grondschoul op der UNI.lu ugebuede ginn. Wéi vill Prozent vun den aktuelle brevetéierten Enseignanten an de Lëtzebuerger Grondschoulen erfëllen dës Zouloossungskrittären?

Wat sinn Grënn déi den Austausch vun Informatiounen tëscht dem SIGI an dem Logementsministär aktuell net erlaben ?

Wéi vill gîtes touristiques ginn et aktuell hei zu Lëtzebuerg?

L’entreprise GDL a annoncé récemment vouloir licencier 126 salariés via un plan social. Quelles solutions sont envisagées pour assurer l’avenir des salariés concernés par un licenciement, plus particulièrement les salariés de plus de 50 ans qui ne sont pas encore éligibles à la pré-retraite ?

Wéi vill Ofdreiwunge goufen ausserhalb vum Kader vum Planning familial duerchgefouert? Zu wéi engem Zaïtpunkt an der Schwangerschaft koum et zu besoten Ofdreiwungen?

Et existéiert ausser fir Restmüll a Pabéier keng eenheetlech Faarwgebung bei de Poubellen. Dat féiert oft zu Konfusioun a reegelméisseg gi verschidde Poubellen net eidel gemaach. Gedenkt den Ëmweltminister deem entgéint ze wierken zum Beispill a Form vun enger nationaler eenheetlecher Reegelung ?

Quand est-ce que le Gouvernement envisage augmenter le nombre de juges ainsi que de greffiers dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch ?

Op wéi enger Zäitschinn ass virgesinn, den Iechternacher Park nees an d’Rei ze setze souwuel vun de Schied, déi nach ëmmer no den Iwwerschwemmunge bestinn, wéi och wat vereenzelt strukturell Infrastrukturen ubelaangt ?