Questions parlementaires

Quelles sont les considérations qui ont conduit à la décision de la Trésorerie de l’Etat de ne plus exécuter les cessions de rémunération concernant les contrats épargne-logement des fonctionnaires et employés de l’Etat ?

Wéi wäit sinn d’Aarbechten am Tunnel „Schiebuerg“ mëttlerweil virugeschratt?

Huet d’Regierung Statistiken zu Jonken déi sech duerch Bezuelungs-Appen verschëlt hunn ?

Ass d’Regierung op Grond vun de villen Suergen a Reklamatiounen vun de Bierger an de betraffenen Gemengen bereet, Upassungen bei der geplangter Naturschutzzone virzehuelen?

Wat bedeit den CO2-Accord tëschent dem Europaparlament an dem Ministerrot konkret fir Lëtzebuerg?

Muss d’Beweedung no festen Datume gereegelt ginn a wéi séier ginn Ausname geneemegt ?

Pilotprojet fir Agri-PV (Photovoltaik an der Landwirtschaft) : Wee ka beim Projet mat maachen a firwat si verschidde landwirtschaftlech Flächen net zougelooss ?

Huet Google nach kee Projet fir den Data-Zenter zu Biissen am Emweltministère deposéiert a ginn et Kontakter tëscht dem Ministère a Google ?

Wéi ka verhënnert ginn, dass kannerpornographescht Material geläscht gëtt, éier d’Experten et ausgewäert hunn ?

Est-ce que les critères pour l’ajustement de la population pour exécuter la loi sur les finances communales sont ceux de l’aménagement du territoire défini par le PDAT ?