Questions parlementaires

Dem ganze Secteur événementiel geet et an der aktueller Krise ganz schlecht an e konnt net vu staatlechen Hëllefe profitéieren. Gedenkt d’Regierung an Zukunft och dës Betriber ze ënnerstëtzen? Wa jo, ginn et scho konkret Pisten?

Wäert d’Regierung sech duerfir asetzen datt et, am Kader vun dëser sanitärer Kris, keng Entloossungen bäi der Luxair ginn ?

Verschidde Projeten fir Anlagen vu Solarstroum ginn net méi rechtzäiteg fäerdeg. Plangt de Minister Aspeisetariffer fir Solarstroum fir d’Joer 2020 wéinst der aktueller Covid-19- Kriis iwwert d’Joer 2020 eweg ze verlängeren ?

Question au sujet de la possibilité de report pour les entreprises et les indépendants des éventuels déficits auxquels ils devront faire face suite à la crise sanitaire

Wéini ginn d’Fitness-Zentren an d’Schwämmen ënnert de Précautioune vu Covid19 erëm op ?

Gëtt et beispillsweis eng Strategie fir den Deconfinement an de Kierchen? Wann jo, wéini sollen dës erëm opgoen? Wéi kann d´Pratique vun de Kulten an Zäite vun Deconfinement ausgesinn ?

Kann d’Regierung eis méi Informatiounen zu der Verdeelung an dem Stockage vu chirurgesche Maske ginn ? 

Wann déi staatlech Hëllefen mussen zréckbezuelt ginn wäerte vill Betriber an Independanten Schwieregkeete kréien. Kann d’Regierung d’Mesurë fir d’Entreprisen an Independanten ausbesseren an deem si steierlech Mesuren wéi den « loss carry back » aféiert ?

Vill Aarbechter géife gären hire Congé wéinst der Coronakris verleeën. Kann de Patron dat refuséieren a sengen Aarbechter si missten de Congé wéi geplangt ze huelen ?

An de leschte Wochen gouf e Produit mam Numm Lionser-Medical Desinfectant a grousse Quanitéiten a Schoulgebaier a Musekschoulen verdeelt. Huet dee Produit déi néideg Autorisatiounen fir däerfe kommerzialiséiert a verdeelt ginn?