Questions parlementaires

Wat ass déi rechtlech Basis fir datt d‘Autorités judiciaires, Poursuitte géint Camionneure oder Transporteure kennen aleeden, wéinst Verstéiss géint déi rezent Sanktiounen?

Wéi vill Kanner resp. Puppelcher hunn säit Uganks Oktober missten hospitaliséiert gi wéinst dem RS-Virus?

Wéi gesäit d’Alterspyramid am Agrarsecteur aus?

D’Veianer Schwemm ass zënter 2019 zou. Mengt d’Regierung net datt d’Gemeng misst finanziell ënnerstëtzt ginn fir datt d’Schwemm rëm opgoe kann ?

Est-ce que les pénuries des médicaments sur le marché belge ont des répercussions pour l’approvisionnement des pharmacies du Grand-Duché de Luxembourg ?

Gesäit den Energieminister vir, di garantéierten Aspeisetariffer fir Photovoltaïquesanlagen ze erhéijen?

Quelles conséquences la démission des membres nommés par l’AMMD aura pour le fonctionnement du Conseil de gérance de l’Agence eSanté ?

Huet d’Regierung am Zesummenhang mat den EU-Sanktiounen géint Russland Ausnamen gemaach?

Ass den Här Minister sech bewosst, dass duerch d’Schwieregkeeten am ëffentlechen Transport am Raum Nordstad vill Jugendlecher (mussen) op den Auto zeréckgräifen?

Wéi vill Gemengen si momentan nach an der Prozedur fir e neie PAG? Wat sinn d’Grënn dofir?