Questions parlementaires

Enkpass bei Grippeimpfung : Wéi gedenkt d’Regierung ze reagéieren fir méi Vaccinen ze kréien an de vulnerabele Leit Prioritéit ze ginn?

Firwat gëtt et keen eenheetlecht Konzept fir d’gestes barrières an de Schoulen?

Patientendossier (DSP) : Wéi sécher sinn déi Dossieren a Punkto Dateschutz?

Firwat ginn bei eis am Land Krankentransporter an Dokteschpraxissen nët vun der Krankekeess rembourséiert ?

Wéi eng Base legale gëtt et fir d’public private partnerships ?

Den “AML” System mëscht et méiglech, datt Wifi an Telefonslocalisatioun sech bäi Wielen vum 112 automatesch aktivéieren an eng SMS mam genaue Standuert gesent gëtt. Firwat ass dëse System trotz Disponibilitéit nach net am CSU aktivéiert ?

Wisou huet sech den Educatiounsministère géint dat wëssenschaftlech gepréifte “LALA” Programm an awer fir dat net wëssenschaftlech gepréifte “SILA” Programm entscheet ? Stëmmt et datt eng Studie beseet datt de “SILA” Programm keng Verbesserungen fir net Kanner mat sech bréngt, déi doheem keen Lëtzebuergesch schwätzen ?

Stëmmt et datt fräiwëlleg Vertrieder vum CGDIS keen automatescht Recht op extraordinaire Congé hunn, wann se an der Nuecht virdru Permanence an hirem jeeweilege CIS haten an aus dem Grond vill Fraen a Männer den Dag no der Permanence iwwermidd op d’Aarbecht goen mussen ?

De Projet Paperless Justice regroupéiert eng Rei vun Initiativen, déi versichen de Pabeierverbrauch an de Justiz unhand vun néien Technologien ze verréngeren. Kann d’Madamm Justizministesch eis informéieren wéi et ëm dëse Projet steet ?

Faillite vu Biocardel S.A. : Huet de Staat d’Subventioun vun 240’000 € zeréck kritt a gehéieren den Terrain an d’Fabrik dem Lëtzebuerger Staat nach?