Sektioun Clervaux
Paul Bisenius
Président
Alter
40
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Claude Huss
Vice-Président
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Romy Karier Ep. Diederich
Secrétaire
Alter
54
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Pierre Schuller
Trésorier
Alter
45
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Romain Braquet
Membre
Alter
64
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Emile Eicher
Membre
Alter
67
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Camille Eilenbecker
Membre
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Josée Jacobs
Membre
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Karin Krausch
Membre
Alter
53
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Simon Schaack
Membre
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aline Schroeder-Kreins
Membre
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claude Weiler
Membre
Alter
44
Sektioun
Clervaux
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin