Sektioun Rambrouch
Myriam Binck ép. Schaack
Président
Alter
36
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Stefanie Kreuzer
Secrétaire
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mike Bolmer
Trésorier
Alter
44
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Isabelle Berg-Balon
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Jacques Huberty
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Sonja Kettmann ép. Soares Pereira
Membre
Alter
54
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Frank Melchior
Membre
Alter
49
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Nico Schroeder
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anne-Marie Steimes
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marc Wagner
Membre
Sektioun
Rambrouch
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023