Sektioun Enner-Our
Gérard Albers
Président
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Frank-Florian Hilkhuijsen
Vice-Président
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Carmen Birkel
Secrétaire
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Diana Stiegler
Trésorier
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
Adolphe Betzen
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlo Birchen
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
René Birchen
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aly Kaes
Membre
Alter
66
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
François Leonardy
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Kevin Pereira Esteves
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
Carlo Scheuren
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Nico Walisch
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Zanter
Membre
Sektioun
Ënner-Our
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre