Sektioun Ettelbreck-Waarken
Edmée Juncker ép Feith
Président
Alter
70
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Jean-Paul Schaaf
Vice-Président
Alter
58
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Mireille Schmit ép. Reuter
Vice-Président
Alter
56
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Viviane Dichter ép. Theis
Secrétaire
Alter
58
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Gaston Michels
Trésorier
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Emile Colling
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Antonio Da Silva
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anita Hirt ép. Wagner
Membre
Alter
65
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Vincent Koks
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Fernand Leesch
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ben Lucius
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlos Marques
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pascal Nicolay
Membre
Alter
54
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Marco Paulus
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Tom Peiffer
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Nicole Petry ép. Wilhelm
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ana Pinto ép. Grosber
Membre
Alter
48
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Luc Rasqui
Membre
Alter
57
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Lucien Renckens
Membre
Alter
66
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Georges Riewer
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fons Schmit
Membre
Alter
81
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dr. Paul Solvi
Membre
Alter
70
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Edouard Theis
Membre
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elisabeth Wagner
Membre
Alter
35
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Philippe Weyrich
Membre
Alter
32
Sektioun
Ettelbréck-Waarken
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Collaborateur groupe parlementaire