Sektioun Canton Wiltz
Romain Schroeder
Président
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Bourgmestre
Nico Majerus
Secrétaire
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Raymond Marth
Trésorier
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
René Albers
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marc Binsfeld
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Marie Boumans
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christophe Hansen
Membre
Alter
41
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Secrétaire
Mandater
 • Député Européen
Martine Hansen
Membre
Alter
57
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Johny Hermes
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Yves Karier
Membre
Alter
52
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Paul Mathay
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
René Michels
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Sven Patz
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Charel Pauly
Membre
Alter
67
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Marie-Rose Peiffer
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Reimen
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marco Schank
Membre
Alter
68
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Francis Schon
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
John Sliepen
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aly Stelmes
Membre
Sektioun
Canton Wiltz
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin