Sektioun Rosport-Mompach
Pol Breser
Président
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre
Alain Fairon
Vice-Président
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Charlotte Beneke
Secrétaire
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Membre
Metty Steinmetz
Trésorier
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
 • Comité National CSJ: Membre
Patrick Hierthes
Membre
Alter
44
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Tom Leonardy
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Urbain Muller
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Romain Osweiler
Membre
Alter
52
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Frank Reiter
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Spedener
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Joseph Wagner
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aly Werdel
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nic. Werdel
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Stéphanie Weydert
Membre
Alter
37
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Invité
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Echevin