Sektioun Betzdorf
Lynn Zovile
Président
Alter
31
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre
Christian Louis
Vice-Président
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Carole Engel
Secrétaire
Alter
31
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Olafur Sigurdsson
Trésorier
Alter
52
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
Jean-Marc Baldato
Membre
Alter
52
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierre Bintz
Membre
Alter
59
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul-Pierre Dupont
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Josée Frank
Membre
Alter
69
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Friederes
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Hemmerling
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Liette Kremer-Rippinger
Membre
Alter
65
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Alberto Kunkel
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Dina Nadja Post
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marc Ries
Membre
Alter
43
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Echevin
Michèle Schlink
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sylvette Schmit-Weigel
Membre
Alter
76
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Marie-Rose Sturm-Mathes
Membre
Alter
65
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Salvatore Zaccaria
Membre
Alter
53
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre