Sektioun Flaxweiler
Claudine Tockert
Président
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Romain Weirich
Vice-Président
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Nadine Weirich
Secrétaire
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Conseil National
Paul Irthum
Trésorier
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Erny Apel
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Roger Barthelmy
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
Alphonse Beck
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anabela Dos Santos
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Heiderscheid
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Armand Hopp
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claudine Hopp-Herzig
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Serge Sandt
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Membre du secrétariat général
Jorge Sousa
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Edouard Steffes
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Théo Weirich
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Lenert
Invité
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Invité