Sektioun Remich
Rita Wallerich
Président
Alter
60
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Echevin
Nico Reiners
Secrétaire
Alter
57
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Nicole Weber
Secrétaire
Alter
69
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Pierre Singer
Trésorier
Alter
76
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Yoann Freitas
Membre
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Pierre Schengen
Membre
Alter
59
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Gaston Thiel
Membre
Alter
72
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ben Wagener
Membre
Alter
38
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Charles Wagener
Membre
Alter
67
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre