Rieden

„Was wir alleine nicht schaffen das schaffen wir dann zusammen…“

Der Députéiert Nancy Arendt hir Ried zur Lëtzebuerger Kooperatiounspolitik
Méi liesen

De Mamer Buergermeeschter Gilles Roth gëtt haut als néien CSV-Députéierten vereedegt

Zesummenaarbecht tëschent Stat a Gemenge souwéi Finanzpolitik sin Themen mat deenen sech de Gilles Roth virrangeg beschäftege well
Méi liesen

E besseren Dateschutz

Dem Lucien Thiel seng Interventioun an der "Tribune Libre" op RTL vum 18. Abrëll 2007
Méi liesen

Interpellatioun iwwert Zukunft vum europäeschen an lëtzebuerger Wäinsecteur

Dem Lucien Clement seng Iwwerleeungen zu den Chancen an Herausfuederungen vum lëtzebuerger Wäinbau
Méi liesen

Ëmsetzung vun der Impactstudiendirective am Beräich vum Stroossen- a Schienebau

Interventioun vum Ost-Députéierten Lucien Clement zum Gesetzesprojet 5198
Méi liesen

Projet de loi portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

Madame Sylvie Andrich-Duval hiiren mëndleche Rapport zum Gesetzesprojet 5198 der sougenanntener Impaktstudiendirective
Méi liesen

De Lucien Clement hëllt vir CSV-Fraktioun Stellung zum wichtegen Gesetzesprojet 5611

Méi liesen

De Rapporteur vum Projet de loi 5611, den Députéierten Marc Spautz, erklärt d’Haaptpunkten vun desem vill discutéierten Gesetz

Méi liesen

Dem Ali Kaes seng Iwwerleeungen zum Gesetzesprojet 5632, der Erhéigung vum Mindestloun op den 1. Januar 2007

Méi liesen

Den Ali Kaes präsentéiert am Kader vun der Orientéirungsdébatt iwwert déi grouss Bauprojeten vir d’Joer 2007, Prioritéitelescht vun der CSV am Beräich vum öffentlechen Transport

Méi liesen