Eis Statuten

D’Statuten vun der CSV schreiwen di parteiintern Prozeduren fest. Si leeë fest, op wat fir engem Parteiniveau wat fir Entscheedunge getraff ginn, wéi gewielt, wéi Poste besat a Wahllëschten opgestallt ginn. D’Statuten definéieren d’Zesummespill tëschent den verschiddenen Parteiniveauen a mat den Ënnerorganisatiounen. Si schreiwen och d’Konditioune fest fir CSV-Member ze ginn a falls et néideg ass, di disziplinaresch Schrëtt, déi musse geholl ginn, wann e Parteimember sech parteischiedegend géif verhalen.

PDF Issuu

PDF (FR) Issuu (FR)