Demokratie bass du!

Vill wichteg Entscheedunge ginn op lokalem Plang geholl. Dowéinst ass et wichteg, een Deel vun dëser Politik ze sinn, sech zesummen z‘engagéieren.

Loscht mat eis zesumme matzegestalten, eppes ze veränneren?

Français : CSV-Broschure-Mobilisierung-21×21-FR
English: CSV-Broschure-Mobilisierung-21×21-EN

Engagéier dech an der Politik!

D’CSV ass d’Partei vun der Mëtt. No um Mënsch, staark an der Gemeng. Et gëtt vill ze kritiséieren an nach méi ze verbesseren. Maach mat. Aktiv. Demokratie bass du!

Mir freeën eis drop, dech perséinlech kennenzeléieren.

Aktiv ginn!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.