Sektioun Walferdange
Alex Donnersbach
Président
Alter
29
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ricky Goslings-Kanters
Vice-Président
Alter
75
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comite Section CSF: Trésorier
 • Comité Circonscription CSF: Membre
François Sauber
Vice-Président
Alter
56
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Bourgmestre
Edmée Schmit-Streff
Secrétaire
Alter
59
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comite Section CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marie-Rose Hennes-Schauls
Secrétaire adjoint
Alter
72
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
 • Comite Section CSF: Membre
Romain Breuer
Trésorier
Alter
60
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Christian Bour
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Simone Breuer-Brandenburger
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Joris Buyse
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Clode Carbon-Frisch
Membre
Alter
75
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité CSV Senioren: Vice-Président
Marie-Anne Eiden-Renckens
Membre
Alter
78
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Lyn Feidt
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Michel Feidt
Membre
Alter
67
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Noëlle Feidt-Petry
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Antonia Freiin Von Ketelhodt
Membre
Alter
27
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Gerd Fritzsch
Membre
Alter
58
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mariette Grun-Hanquet
Membre
Alter
52
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Laurent Hennes
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Hennes
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Robert Hilger
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pierre Kolber
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marie-Anne Leyder-Herschbach
Membre
Alter
61
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Agnès Mosar-Peffer
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Manu Sauber
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Marcel Sauber
Membre
Alter
82
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elisabeth Sauber-Hein
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Nathalie Tondt
Membre
Alter
29
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Secrétaire
Joke Van Der Schilden
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Susanna Van Tonder
Membre
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
Mandater
 • Conseil National
Georges Weyer
Membre
Alter
62
Sektioun
Walferdange
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre