Sektioun Niederanven
Alex Koob
Président
Alter
41
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marthe Scharfe
Vice-Président
Alter
37
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSF: Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Anne Schumacher
Vice-Président
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Véronique Kieffer ép. Peffer
Secrétaire
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Caroline Koch
Secrétaire adjoint
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire adjoint
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Roland Brimaire
Trésorier
Alter
65
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Metty Cungs
Trésorier
Alter
43
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Marc Aguilar
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jacques Bauer
Membre
Alter
56
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Nancy Britz-Janssen
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Uli Fielitz
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Claude Frieseisen
Membre
Alter
64
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Claude Gilbertz
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Greis
Membre
Alter
74
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Markus Hoyer
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Jean-Claude Kaufmann
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Roger Kirpach
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Martine Kremer ép Dupong
Membre
Alter
53
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Paul Krier
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mariette Lahure-Fay
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anita Lammar-Petry
Membre
Alter
61
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Eric Lampach
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fernand Mangen
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dragana Mendes-Bozic
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Sandra Nandha
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Armin Ramsauer
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Patrick Reding
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Paul Reding
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Rose Scharfe-Hansen
Membre
Alter
69
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Andy Schouller
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Wolfgang Schulze
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fréd Ternes
Membre
Alter
37
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Michel Theisen
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Marco Thekes
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christian Wagner
Membre
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raymond Weydert
Membre
Alter
76
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Wirtgen
Membre
Alter
60
Sektioun
Niederanven
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre