Sektioun Mersch
Romain Miny
Président
Alter
67
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ed Monen
Vice-Président
Alter
59
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Pol Schaus
Secrétaire
Alter
33
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Denise Clerf
Trésorier
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Hubert Ahles
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michael Engbork
Membre
Alter
60
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pascal Geisen
Membre
Alter
61
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christiane Haubrich-Schandeler
Membre
Alter
59
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Claude Hilgert
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Paul Hoffmann
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Willy Kass-Fandel
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Aline Koob-Berns
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Michèle Lorang
Membre
Alter
56
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Raymond (dit Remy) Offermann
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Christian Pauly
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Guy Pauly
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Michel Reiland
Membre
Alter
60
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Fernand Sauer
Membre
Alter
69
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Camille Schroeder
Membre
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Abby Toussaint
Membre
Alter
46
Sektioun
Mersch
Bezierk
Centre
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot