Questions parlementaires

Le 24 novembre dernier, les paiements par carte bancaire et les retraits d’espèces ont été perturbés pendant plusieurs heures au Luxembourg. Combien de pannes de ce genre ont eu lieu en l’espace d’une année ?

Ass et wouer datt aktuell all eenzel stoend Haus just eng privat Luetstatioun fir E-Autoen vun der CREOS autoriséiert kritt?

Wéi vill Prozent vun all de SAMU Asätz ass de SAMU Lëtzebuerg 2 zanterhier gefuer?

Wéi ass et méiglech, dass dee concernéierte Beamten nach bis haut President vum SEBES ass, wou hien de Statuten no den Inneministère vertrëtt, bei dem hien awer scho länger Zäit net méi schafft?

Stëmmt et, dass nach keng Congésufroe fir 2023 beim CGDIS accordéiert goufen? Wa jo, aus wéi enge Grënn?

Wéi vill Hektar Fudderfläch gi vu Lëtzebuerger Baueren an de Nopeschlänner bewirtschaft?

Wéi ass fir d’Regierung generell de Stellewäert vun der non-formaler Bildung am Beräich vun der Jugend ?

Vu dat d’Bevëlkerung weider wiisst, ass d’Regierung net der Meenung, dat d’Produktioun vun Iess-, awer och vun Setzgromperen, misst ausgebaut ginn, fir d‘Versuergung vun de Leit laangfristeg ofzesécheren?  

Est-ce qu’un rapport, analyse ou autre document écrit portant sur le fonctionnement du Film Fund a été réalisé sur demande d’un ministère ?

Est-ce que le Gouvernement a l’intention de modifier la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs afin de la mettre en conformité avec l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne ?