Questions parlementaires

Kann de Minister eis soen, wéi d’Konzept vun der gratis Hausaufgabenhëllef am Detail wäert ausgesinn ?

Säit 6 Méint sinn Delai de Remboursement der CNS bei minimum 6 Wochen. Wéi steet et de Moment mam recrutement vun neiem Personal?

Wat fir Konditiounen musse Betriber erfëllen, déi wëllen Hanf fir medezinesch Zwecker ubauen?

Huet d’Regierung wëlles de Gemenge ronderëm de Stau finanziell ze hëllefe fir Sécherheet a Propretéit ze garantéieren, wëssend dat de Stau als Drénkwaasserreservoir an Noerhuelungsgebitt mat senge Plage vu nationaler Bedeitung ass ? 

Kann den Här Minister confirméieren, dass Restopolis keng präzis Virgabe kritt, wat den Akaf vu Liewensmëttel aus lokalem an/oder biologeschem Ubau ugeet?

Gedenkt d’Regierung de Code de la Routeesou ze modifiéieren, dass en fir e „quadricycle léger“ kee Führerschäi méi brauch?

Wéi vill Expert’en ware bis dato an de Reuniounen vum Klima-Biergerrot involvéiert? Wéi vill vun dësen Expert’en schaffen op engem Ministère oder an enger parastaatlecher Organisatioun?

Firwat goufen bis dato nach keng Héichwaasserschutzmoossnamen un der Our ëmgesat?

Wéini verëffentlecht de Conseil supérieur des maladies infectieuses eng Recommandatioun zu den Afepouken?

Wéi gesäit d´Madamm Ministesch d´Entwécklung vum Réckgang u verschidde Services de proximités am ländleche Raum? Wéi wëllt d´Regierung géint dës Entwécklung virgoen?