Questions parlementaires

Geseit d’Regierung vir, ob Grond vun der Inflatioun, den steigenden Liewenserhalungskäschten, déi finanziell Hëllef vum ONE no uewen un ze passen ?

Kann de Minister eis d’Froen déi an der LISER Enquête iwwer méiglech Klimamesuren gestallt ginn, zoukommen loossen?

Gesäit ee vir, dass an Zukunft d‘Baueren hire Schued, deen duerch di invasiv Nilgäns entsteet, sollen entschiedegt kréien?

Wéini ass d’Applicatioun Luxchat fir d’ganzt Land disponibel?

Kënnt et beim Traitement vun Dossiere vu „Mineurs non accompagnés“ zu Problemer an domat zu Retarde bei der Scolarisatioun kënnt?

Monsieur le Ministre peut-il informer sur l’état des travaux concernant la modification de la loi relative aux établissements classés respectivement du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ?

Wéi vill Meedercher respektiv wéi vill Jongen bis 15 Joer ginn all Joer hei zu Lëtzebuerg géint HPV geimpft?

Wéi laang daueren d’Aarbechte vum Ausbau op dräi Spuere vun der A3 vum Croix de Gaasperech bis hannert d‘Aire de Berchem a béid Richtungen nach?

Sinn opgrond vun der ëffentlecher Consultatioun nach Upassunge beim neien Naturschutzplang virgesinn?

Missten Dokteren net grondsätzlech alleguer informéiert ginn, dat si kënnen eng individuell Demande maachen, wann si der Iwwerzeegung sinn, dat en innovatiivt Medikament beim Traitement vun engem Patient sënnvoll ass?