Questions parlementaires

Il résulte du résumé des travaux du 5 juillet 2019 que le gouvernement réuni en conseil a approuvé le rapport du Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence de l’année 2018. Pourtant, et sauf erreur de ma part, ledit rapport n’a pas encore été rendu public. C’est pourquoi j’aimerais poser les questions suivantes.

Drénglechkeets-Fro un de Minister fir bannenzeg Sécherheet iwwer den zentrale Fichier vun der Poliss. Well an deem Fichier, wéi aus der nationaler Press ervirgeet, scho längst bezuelten „Avertissements taxés“ fir Verstéiss géint Stationementregelen vu concernéierte Bierger ouni erkennbar Zäitlimitt archivéiert ginn.

Retarden beim Opschaffe vun de Steiererklärungen thematiséiert: D’Gewerkschaft aus der Steierverwaltung plädéiert engersäits dofir dass d’Departen an d’Pensioun sollen antizipéiert ginn, an anerersäits eng Vereinfachung vum Steiersystem ubruecht wier.

Lëtzebuerg op Plaz 49 vun 164 Länner wat Drénkwaasser-Knappheet ugeet : Wéi reagéiert d’Regierung doropper ?

Benotzt d’CFL nach Glyphosat fir d’Onkraut op den Zuchstrecken ze bekämpfen. Wéi gesäit et fir d’Zukunft aus ?

Am Bulletin vun der Gemeng Biekerech “Suebelmouk” steet ze liesen, dass d’N24 am Ausgang vu Biekerech wéinst engem Dachsbau op e puer Meter agefall ass, an dowéinst scho méintelaang gespaart ass. Wëll d’N24 sech an enger Gréngzon befënnt, an den Dachs zanter 1984 geschützt ass, obligéiert den Ëmweltministère Ponts&Chaussées an direkter Noperschaft zum aktuellen Dachsbau ee neien artifiziellen Dachsbau opzeriichten, wat allerdéngs den Ament net esou einfach ze realiséieren ass.

D'Äntwert fannt Dir hei

Dans sa réponse à notre question parlementaire n° 706 du 16 mai 2019 concernant le refus du Ministre en matière de promotion d’un policier hors cadre, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a précisé que six policiers sont concernés par une telle décision de refus, annulée par la suite par la Cour administrative. Or, selon nos informations, il s’agirait au total de plus de cent policiers concernés par cette décision de refus.

D'Äntwert fannt Dir hei

Geheime Casier : CSV wëll Änwerten op ALL Froen, déi gestallt goufen a stellt se nach eng Kéier dréngend.

D'Äntwert fannt Dir hei

Firwat gëtt d’Medikament “Lasix” net méi vun der CNS rembourséiert ?

D'Äntwert fannt Dir hei

Wéi gëtt bei der extremer Hëtzt kontrolléiert, dass Notzdéieren genuch Waasser a Schied hunn ?

D'Äntwert fannt Dir hei