Questions parlementaires

2020 huet kruten d’Lëtzebuergesch Autoritéiten e Froebou vun der Weltbank am Kader vun der “Stolen Asset Recovery Initiative” geschéckt. Stëmmt et datt d’Regierung net op dëse Froebou geäntwert huet a wa jo, firwat huet net ?

Ass geplangt datt den Impfbus an den nächste Wochen och nach emol am Norden Halt mécht ? Wann nee, aus wéi enge Grënn ?

Äntwert op eis Fro zur Schoulrentrée: Ass de Covid-Check-Regime fir d’Schouljoer 2021/2022 geplangt fir déi, déi net kënnen oder net wëlle geimpft ginn ?

Ass de Finanzminister der Meenung, datt de lëtzebuergesche Steierzënssaz vun 7,2% mat der lëtzebuergescher Verfassung vereenbar ass ?

Wéi gedenkt d’Regierung virzegoe fir déi Alterskategorië mat den niddregsten Impftauxe verstäerkt unzespriechen?

Kéint d’Regierung sech virstelle Leit ouni genuch Antikierper, systematesch eng drëtte Kéier ze impfen ?

A Frankräich gouf e Gesetz gestemmt wouno d’Tabakindustrie fir d’Entsuergung vun Zigarettenstëmp souwéi Sensibiliséierungscampagnë soll opkommen. Wéilt d’Madamm Ëmweltministesch een diesbezüglecht Gesetz och zu Lëtzebuerg op den Instanzewee bréngen?

Wéi séier ginn d’Aiden un d’Betriber, déi duerch d’Héichwaasser Schued erlidden hunn, ausbezuelt, vir ze verhënneren datt dës Betriber a Liquiditéitsschwieregkeeten geroden ?

Ass den Här Medieminister der Meenung datt een zu Lëtzebuerg och misst en “Staatsferne” Krittär, sou wéi an Däitschland, fir eis Medien aféieren ?

Wéi vill Kloen goufe bis elo vu Säite vum Staat am Zesummenhang mat de Cum-Ex-Geschäften agereecht ?