Membere vum CSV-Nationalcomité


Gilles Roth
Membre

Alter: 56
Sektioun: Mamer
Bezierk: Sud

Email: [email protected]

Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Kommissiounen
 • Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes
 • Commission des Classes moyennes et du Tourisme
 • Commission de la Fonction publique
 • Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire
 • Commission de la Justice
 • Commission du Contrôle de l'exécution budgétaire
 • Commission des Finances et du Budget
 • Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle
 • Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
Biographie
De Gilles Roth kennt sech matt responsabler Politikgestaltung beschtens aus. Als Buergermeeschter vun Mamer leed hien d’Geschécker vun enger Gemeng der hieren dynameschen Wuesstem ganz besonnesch Erausfuerderungen obwërft. Gemengepolitik, Wunnengsbau an Landesplanung sinn aus dësem Grond och d’Schwéierpunkten déi de Gilles Roth op nationalem Niveau virundreiwen wëll.

De Gilles Roth, deen Droit an Economie studéiert huet, war bis 2007 Regierungsrot am Finanzministère, sou datt och Steierpolitik an d’Justiz zu sengen Interessefelder gehéieren.

„Kompetenz a Gradlinegkeet fir Entscheedungen bei deenen de Mënsch am Mëttelpunkt steet“ ass dem Gilles Roth säin Credo an der Politik.

De Gilles Roth ass bestuet a Papp vun engem 9jähregen Meedchen. Seng knapp Fräizäit verbréngt hien am léifsten matt senger Famill.