Projet de loi 6304B sur les attachés de justice

Reform vun der Rekrutéierung vun eisen Richteren, Upassung vun der Richterzuel, Ofschafen vun den Juges-suppléant, Ofschafen vun dem priviège de juridiction sinn déi Haaptpunkten vun dësem Gesetzesprojet.
Weider Schrëtt sollen mat der Schafung vun dem Conseil national de la justice, enger Cour suprême, engem Juge aux affaires familiales an Zukunft no kommen.