Membere vum CSV-Nationalcomité


Elisabeth Margue
Vice-Président

Alter: 29
Sektioun: Stad Lëtzebuerg
Bezierk: Centre

Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité National CSV: Vice-Président
  • Comité Section CSJ: Membre
  • Comité Circonscription CSJ: Membre
  • Comité Section Locale Belair: Membre
Mandater
  • Member vum Gemengerot