Aus der CSF

Firwat eng Orange Week

Gewalt géint Fraen a Meedercher huet, wéi all Zort vu Gewalt, absolut keng Plaz an eiser Gesellschaft. D’Ana Pinto formuléiert fir d’CSF an d’CSV néideg Schrëtt fir Gewalt, sief et sexueller, …
Méi liesen

Kongresser Ënnerorganisatiounen 2018

Nieft de Bezierker haten och d’Ënnerorganisatiounen an de leschte Wochen hir Nationalkongresser. CSV International (8. Mäerz zu Miersch) Um Kongress vun der CSV International huet de …
Méi liesen

Internationaler Frauentag: Schritt um Schritt hin zur Gleichberechtigung

In den letzten 100 Jahren hat sich viel zum Positiven verändert, viele mutige Frauen und Männer haben Bestimmungen und Gesetze für mehr Chancengleichheit durchgesetzt. Es ist zwar viel, aber …
Méi liesen

Der Weltfrauentag bleibt aktuell

Der Weltfrauentag vom 8. März ist Anlass sich bewusst zu werden, dass der Einsatz für die Gleichbehandlung von Frauen unvermindert fortgesetzt werden muss. Die faire und gleiche Teilnahme von …
Méi liesen

CSF und CSJ gratulieren Jean-Claude Juncker

Die christlich-soziale Jugend und die christlich-sozialen Frauen gratulieren Jean-Claude Juncker ganz herzlich für die Wahl zum EVP-Spitzenkandidaten.
Méi liesen

Noch immer eine Notwendigkeit

Dieser Tag ist also noch immer eine Notwendigkeit, und sei es auch nur, um daran zu erinnern, dass die reelle Umsetzung der Chancengleichheit noch immer nicht am Ziel ist. Männer und Frauen sind …
Méi liesen

Matschwätzen, mat decidéieren

Educatioun, Aarbecht a Gewalt géigeniwwer vu Fraen, dat sinn Themen, di d’chrëschtlech-sozial Fraen an de nächste Méint méi prioritär wëllen ugoen.
Méi liesen

Warum eine Quote?

Diese Frage stellen sich nicht wenige Frauen. Und auch innerhalb der CSF löst diese Forderung einigen Widerspruch aus. Und trotzdem kann angesichts der Tatsache, dass die Gleichstellung zwischen …
Méi liesen

« Wéi bréngen d’Fraen de Spagat fäerdeg tëscht Beruf a Famill? »

An de leschte Joren ass vu Säite vun der Regierung an och vun de Betriber Villes ënnerholl an offréiert ginn, wat et de Fraen an och Männer erlaabt, Beruff a Famill besser ënnert een Hutt ze …
Méi liesen

Fraepolitik mat Prioritéiten

Dat d’Fraen och haut nach d’Gläichberechtegung mussen erstreiden, obwuel se vun den Gesetzer hirgesinn schonns do misst sinn, ass eng onbestridden Tatsaach.
Méi liesen