Gare périphérique d’Howald

Laut dem Infrastrukturminister soll Enn 2017 den 1. Quai op der Gare périphérique Howald operationell sinn. Den Deputéierten Marc Lies freet no op dësen Datum nach ëmmer Bestand huet a wéini déi néi Buslinn aus Richtung Strossen soll opgoen.

Création d’un poste de coordinateur sportif au sein des maisons relais communales

Op der Generalversammlung vum COSL huet de Commissaire aux sports matgedeelt, dass de Sportsministère gewellt wier ee Poste vum “coordinateur sportif au sein des maisons relais communales” ze schafen an huet desweideren Subventioune fir d’Ariichte vun « zones de motricité » an de Maisons Relais’en an Aussicht gestallt. Deputéiert Nancy Arendt well diesbezüglech weiderfeiernd Informatioune vum Sportminister kréien.

Abrogation de l’Instruction du Gouvernement ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics

Le Gouvernement a abrogé l’Instruction du Gouvernement en conseil du 11 juin 2004 ayant pour objet de fixer une ligne de conduite et des règles générales en matière de création d’établissements publics. Monsieur le Ministre peut-il nous renseigner sur les motivations précises ayant conduit le Gouvernement en conseil à abroger ladite Instruction ?