Bezierk Süden
Jean-Marie Wirth
Président
Alter
57
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Christophe Anthon
Membre
Alter
33
Sektioun
Bettembourg
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
Nancy Arendt ép. Kemp
Membre
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
Mariette Bemtgen-Nickels
Membre
Alter
61
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Anouk Boever-Thill
Membre
Alter
43
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Camelia Braun
Membre
Sektioun
Differdange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Guy Breden
Membre
Alter
51
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Member vum Gemengerot
Jimmy Carelli
Membre
Alter
28
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Déborah Della Penna
Membre
Alter
34
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Felix Eischen
Membre
Alter
55
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Pierrot Feiereisen
Membre
Alter
53
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Jean-Marie Halsdorf
Membre
Alter
64
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Albert Heinen
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Jean-Claude Juncker
Membre
Alter
66
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Françoise Kemp
Membre
Alter
30
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Martine Kemp
Membre
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Vice-Président
Annette Kemp-Klemann
Membre
Alter
60
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Trésorier
 • Comité National CSF: Membre
Tom Kerschenmeyer
Membre
Alter
33
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Guy Kohnen
Membre
Alter
66
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Georges Mischo
Membre
Alter
46
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Nathalie Morgenthaler
Membre
Alter
41
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Secrétaire
Mandater
 • Echevin
Kim Mosel
Membre
Alter
29
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Marianne Pesch-Dondelinger
Membre
Alter
62
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
Zoe Peter
Membre
Alter
33
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Gilles Roth
Membre
Alter
54
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Marc Spautz
Membre
Alter
58
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
André Theisen
Membre
Alter
77
Sektioun
Rumelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Raoul Weicker
Membre
Alter
42
Sektioun
Kopstal
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Echevin
Michel Wolter
Membre
Alter
58
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Ervin Zaljevic
Membre
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Conseil National
Georges Zeimet
Membre
Alter
55
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot