Bezierk Süden
Guy Breden
Président
Alter
54
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Mélanie Grün
Vice-Président
Alter
32
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSG: Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Françoise Kemp
Vice-Président
Alter
33
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Secrétaire
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Kim Mosel
Secrétaire
Alter
32
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Olivier Broy
Secrétaire adjoint
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
Jerry Hartung
Trésorier
Alter
44
Sektioun
Differdange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Nancy Arendt ép. Kemp
Membre
Sektioun
Mondercange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
Bernard Biggar
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Joanne Buchette
Membre
Sektioun
Käl-Téiteng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Simone De Bourcy-Hédo
Membre
Sektioun
Kopstal-Bridel
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Déborah Della Penna
Membre
Alter
37
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Philippe Deprez
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
Martine Deprez ép. Brandenburger
Membre
Alter
55
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Ministre
Felix Eischen
Membre
Alter
58
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Luc Feller
Membre
Alter
49
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Invité
Mandater
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Albert Heinen
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Solmaz Jodairi Saber
Membre
Sektioun
Bettembourg
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Jean-Claude Juncker
Membre
Alter
69
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Martine Kemp
Membre
Alter
30
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Trésorier
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité National CSJ: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Annette Kemp-Klemann
Membre
Alter
63
Sektioun
Dudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Président
 • Comité Circonscription CSF: Trésorier
 • Comité National CSF: Membre
Robert Kirsch
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Pol Majerus
Membre
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Gil Mancini
Membre
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Georges Mischo
Membre
Alter
49
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Nathalie Morgenthaler
Membre
Alter
44
Sektioun
Sanem
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comite Section CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Astrid Mosel-Kneip
Membre
Sektioun
Gemeng Habscht
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Gilles Roth
Membre
Alter
57
Sektioun
Mamer
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Ministre
 • Candidat élections communales 2023
Marc Spautz
Membre
Alter
61
Sektioun
Schifflange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
André Theisen
Membre
Alter
80
Sektioun
Rumelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Felix Thill
Membre
Sektioun
Kehlen
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Mandater
 • Conseil National
 • Candidat élections communales 2023
Max Weisgerber
Membre
Sektioun
Esch/Alzette
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Candidat élections communales 2023
Michel Wolter
Membre
Alter
61
Sektioun
Käerjeng
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Georges Zeimet
Membre
Alter
58
Sektioun
Steinfort
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Laurent Zeimet
Membre
Alter
49
Sektioun
Bettembourg
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
 • Candidat élections communales 2023
Denise Copette
Invité
Sektioun
Reckange-Leudelange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Claude Courtois
Invité
Alter
50
Sektioun
Frisange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
Robert Dondlinger
Invité
Sektioun
Garnich
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Patrick Gesellchen
Invité
Alter
57
Sektioun
Dippach
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Member vum Gemengerot
 • Candidat élections communales 2023
André Martins Dias
Invité
Alter
38
Sektioun
Petange
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comité Section CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023
Marianne Pesch-Dondelinger
Invité
Alter
65
Sektioun
Roeser
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Invité
 • Comite Section CSF: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Norbert Welu
Invité
Sektioun
Koerich
Bezierk
Sud
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Invité
Mandater
 • Echevin
 • Candidat élections communales 2023