Bezierk Osten
Max Hengel
Président
Sektioun
Wormeldange
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Président
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
 • Collaborateur groupe parlementaire
Sascha Hipp
Vice-Président
Alter
38
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
Stéphanie Weydert
Vice-Président
Alter
36
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
 • Comité National CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Echevin
Christophe Origer
Secrétaire
Alter
27
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean Boden
Secrétaire adjoint
Alter
59
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
 • Comité National CSG: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Pierre Hoffmann
Secrétaire adjoint
Alter
34
Sektioun
Bech-Manternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Secrétaire adjoint
Mandater
 • Bourgmestre
 • Collaborateur groupe parlementaire
Gérard Bichler
Trésorier
Alter
60
Sektioun
Mondorf-Duelem
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Trésorier
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Charles Bingen
Membre
Sektioun
Mëllerdall
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Pol Breser
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Secrétaire
 • Comité National CSJ: Membre
Martine Cognioul-Loos
Membre
Alter
58
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Patrick Dosseray
Membre
Alter
46
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Frank Dumont
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Solange Dumont-Binsfeld
Membre
Alter
53
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Président
 • Comité National CSF: Membre
 • Comité National CSG: Membre
Ricardo Fernandes Marques
Membre
Alter
27
Sektioun
Echternach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Mandater
 • Echevin
Johny Gaspard
Membre
Alter
68
Sektioun
Mondorf-Duelem
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Léon Gloden
Membre
Alter
48
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Mike Greiveldinger
Membre
Alter
45
Sektioun
Remich
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Françoise Hetto-Gaasch
Membre
Alter
60
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Echevin
Mireille Hinkel-Tadaszak
Membre
Alter
52
Sektioun
Junglinster
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Steve Hopp
Membre
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Sandra Klaty
Membre
Alter
45
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
Jean-Luc Kuhlmann
Membre
Alter
47
Sektioun
Mondorf-Duelem
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Alberto Kunkel
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Joelle Lelong
Membre
Alter
29
Sektioun
Mondorf-Duelem
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Section CSJ: Président
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Octavie Modert
Membre
Alter
54
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Député National
 • Member vum Gemengerot
Louis Oberhag
Membre
Alter
61
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSG: Membre
 • Comité CSV Senioren: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Ady Richard
Membre
Alter
49
Sektioun
Schengen
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
Mandater
 • Collaborateur groupe parlementaire
Marc Ries
Membre
Alter
42
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Jo Risch
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Trésorier
Raoul Scholtes
Membre
Alter
45
Sektioun
Mëllerdall
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Metty Steinmetz
Membre
Sektioun
Rosport-Mompach
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Vice-Président
Claudine Tockert
Membre
Sektioun
Flaxweiler
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Serge Urbing
Membre
Sektioun
Mertert
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Membre
Marc Ury
Membre
Sektioun
Grevenmacher
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Président
 • Comité National CSJ: Membre
Lynn Zovile
Membre
Sektioun
Betzdorf
Bezierk
Est
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSJ: Vice-Président
 • Comité National CSJ: Membre