Richtigstellung

Angesichts des Artikels von Dani Schumacher „Ein flexibler Rahmen“ in der „Luxemburger Wort“-Ausgabe von heute Freitag (Seite 3) sehen wir uns gezwungen,  folgende Punkte klarzustellen: Entgegen der Behauptung des „Luxemburger Wort“ hat die CSV am 6. Februar 2017 ihr Rahmenprogramm für die anstehenden Gemeindewahlen „E kloere Plang fir staark Gemengen“ verabschiedet. Dies bei einem Kongress… Read more »

CSG-Kongress zu Biergem

“Matdenken, matschwätzen, matentscheeden” dësem Motto huet de CSG-Kongress all Éier gemaach. No engem laangen an interessante Meenungsaustausch gouf gëschter de Rahmeprogramm, deen de CSV-Sektioune beim Ausschaffe vun hire Wahlprogrammer als Guideline soll déngen, ewéi och eng Resolutiounspropose fir de CSV-Nationalkongress, vun de CSV-Gemengevertrieder ugeholl.

Der Alleingang des Innenministers Kersch

Innenminister Kersch enteignet ohne gesetzliche Grundlage die Luxemburger Kirchenfabriken. Eine „Circulaire Ministérielle“ oder Ministerialrundschreiben hat als solche keine Rechtsgrundlage, sie dient ausschließlich dazu einen Gesetzestext (loi, règlement) zu interpretieren und so der Verwaltungsbehörde oder den einzelnen Dienstbehörden diesen zu verdeutlichen. Im Luxemburger Rechtssystem besteht bis Dato noch immer die Gemeindeautonomie (Artikel 107 (1) der Verfassung),… Read more »

Mat mir… a menger Gemeng

Wëllt Dir Iech an der Gesellschaft abréngen? Iech fir d’Wuel vun Äre Matbierger an Ärer Uertschaft asetzen? Wëllt Dir an Ärer Gemeng politesch Verantwortung iwwerhuelen?

Wann Dir schonns mam Gedanke gespillt hutt, Iech an der Lokalpolitik anzebréngen, villäicht awer nach zéckt, da profitéiert vun eisen Aféierungsformatiounen: Gemengepolitik liicht gemaach!

Mat mir… a menger Gemeng!

„Mat mir…a menger Gemeng!“ So ist die offiziell vorgestellte Kampagne der CSV im Hinblick auf die Gemeindewahlen in zwei Jahren überschrieben. „Die lokale Verankerung und das lokale Engagement in der Politik sind für uns als Volkspartei besonders wichtig“, so Parteipräsident Marc Spautz verbunden mit dem Hinweis, dass die Aufbauarbeit in den Parteisektionen nicht nur an Wahlterminen festgemacht werden kann. „Das ist ein permanenter Prozess gelebter Nähe zu den Bürgern“, so Spautz.

Agir en faveur de l’esprit d’initiative privé

Lors de la réunion de la commission du logement de la Chambre des Députés en date du lundi 11 mai 2015 le Secrétaire d’Etat Marc Hansen a avancé le chiffre de 967 ha qu’il a qualifiés de « terrains vacants disponibles pour y ériger du logement ». Le Secrétaire d’Etat du DP n’a pas manqué de souligner… Read more »

D’Politik vun der Regierung – Onfair vis à vis vun de Gemengen

Mam Spuerpak vun der Regierung mussen d’Bierger direkt zweemol bezuelen : Durch verschidde Mesuren ginn se direkt belaascht (TVA, 0,5 Prozent Steier etc.) an da mussen se och op Servicer an Infrastrukture verzichten wëll hir Gemengen durch d’Spuermesure manner Suen zur Verfügung hunn fir an d’Wuelbefanne vun de Bierger z’investéieren. De Claude Clemes vun de… Read more »