Fraen an der CSV


Stéphanie Weydert
Vice-Président

Alter: 35
Sektioun: Rosport-Mompach
Bezierk: Est

Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
  • Comité National CSV: Vice-Président
  • Comité Circonscription CSF: Vice-Président
  • Comité National CSF: Membre
Mandater
  • Echevin