Wéi mir schaffen

Den Opbau vun eiser Partei soll eng Politik erméiglechen, déi enger Vollekspartei gerecht gëtt: eng Politik, wou sech am Virfeld méiglechst vill Mënschen abrénge kënnen, wou déi ënnerschiddlech Uleies – lokal a regional, vun Al a Jonk, vu Fraen a Männer, vu Lëtzebuerger a Netlëtzebuerger, … – zesummefannen.

OrganigrammouniEnnerorgaen CSV-Sektiounen CSV-Bezierker CSV National CSV-Generalsekretariat

bandeau-logosD’CSV funktionéiert dofir op dräi Niveauen: de lokalen Niveau, no beim Bierger, vun den iwwer 100 Sektiounen a Sektiounsverbänn, de regionalen Niveau vun de véier Bezierker an de nationalen Niveau. D’CSV-Generalsekretariat koordinéiert déi ganz administrativ an Ëffentlechkeetsaarbecht vun de Parteistrukturen.

Jonker an der CSV Fraen an der CSV Chrëschtlech-sozial Gemengeréit Senioren an der CSV CSV International

Nieft der CSV ginn et d’Ënnerorganisatiounen, ewéi déi Jonk an der CSV (CSJ) oder och d’Fraen (CSF), déi autonom schaffen.

De Fonctionnement vun der Partei ass duerch d’Statute geregelt.