Fraen an der CSV


Marianne Pesch-Dondelinger
Membre

Alter: 61
Sektioun: Roeser
Bezierk: Sud

Comitéen
  • Comité Section CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSV: Trésorier
  • Comite Section CSF: Membre
  • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
  • Echevin