Fraen an der CSV


Romy Karier Ep. Diederich
Membre

Alter: 51
Sektioun: Clervaux
Bezierk: Nord

Comitéen
  • Comité Section CSV: Secrétaire
  • Comité Circonscription CSV: Vice-Président
  • Comité National CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSF: Membre
Mandater
  • Member vum Gemengerot