Fraen an der CSV


Edmée Juncker ép Feith
Membre

Alter: 66
Sektioun: Ettelbruck
Bezierk: Nord

Comitéen
  • Comité Section CSV: Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
  • Comité Circonscription CSF: Membre
  • Comité National CSF: Membre
Mandater
  • Member vum Gemengerot