Fräi politesch Tribün op RTL

Dës Regierung, sou seet de Minister Marco Schank an der Emissioun op RTL Radio Lëtzebuerg, huet via de Logementsminister eng ganz Parti Mesüren op de Wee bruecht, fir d’Situatioun um Wunnegsmaart ze verbesseren a fir beim Wunnegsbau ze hëllefen.