Laut dem groussherzogleche Reglement vum 18. Mäerz 2020, waren eng Rei Secteuren net vun der Limitatioun vu wirtschaftlechen Aktivitéite betraff. Wéi ass et mat den Tester an deene Secteuren?

Här President,

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madamm Gesondheetsminister weider ze leeden.

Laut dem 2. Paragraph vum Artikel 3 groussherzogleche Reglement vum 18. Mäerz 2020 dat eng Rei vu Mesuren am Kader vum Kampf géint de Covid-19 agefouert huet, ware folgend Secteuren net vun der Limitatioun vu wirtschaftlechen Aktivitéite betraff :

 

« (…) ·      les enseignes commerciales qui vendent principalement des produits alimentaires,
·      les pharmacies,
·      les opticiens,
·      les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux,
·      les commerces de services de télécommunication,
·      les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire,
·      les services de vente de carburants et de stations d’essence,
·      les activités de transport de personnes,
·      les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire,
·      la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques,
·      les commerces de distribution de la presse,
·      les institutions financières et d’assurance,
·      les services postaux,
·      les services de pressing et de nettoyage de vêtements,
·      les services funéraires,
·      les activités de dépannage, de réparation, de dépollution et d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité. »
   

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d‘Regierung stellen:

  • Goufen dës Secteure systematesch getest?
  • Wa jo, wéi vill Test goufe gemaach a wéi vill dovu ware positiv?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

 

Marc Spautz

Deputéierten

Zréck