Huet den Här Minister Kenntnis vu Fäll, wou den Adapto-Chauffeur am Déngscht wéinst techneschen Defaillancen net iwwer den Handy vum Bus-Prestataire z’erreeche war ?

Här President,

Esou wéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, des parlamentaresch Fro un den Här Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechte  weiderzeleeden.

Beim Adapto-Service kënnt et laut Aussoe vu Leit mat ageschränkter Mobilitéit – déi  an hirem Alldag op des spezifesch Transport-Offer op Demande ugewise sinn – ëmmer  nees zu Mëssverständnesser, Schwieregkeeten an Tëschefäll. Sou gouf et mengen Informatiounen no rezent e Fall, bei deem e Chauffeur op sengem éischte Schaffdag direkt eleng op d’Streck geschéckt ginn ass – mam Resultat, dass hie mat sengem Gefier net op der ofgemaachener Plaz op säi Client gewaart huet an déi concernéiert Persoun  gemengt huet, den Adapto-Bus kéim net. Doriwwer eraus geet och vu Fäll rieds, bei deenen de Firmen-Handy, iwwer deen de Adapto-Chauffeur ka kontaktéiert ginn, net fonctionéiert.

An deem Kontext wéilt ech folgend Froen un den Här Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechte  stellen :

 • Kann den Här Minister mech am Detail iwwer d’Aweisungsprozedur vun neien Adapto-Chauffeuren informéieren ?
 • Huet den Här Minister Kenntnis vu Fäll, bei deenen dës Aweisungsprozedur net duerchgefouert gouf ?
  • Wa jo, wat sinn d’Grënn dofir ?
  • Wéi soll an Zukunft assuréiert ginn, dass kee Chauffeur méi ouni Initiatioun op d’Streck geschéckt gëtt ?
 • Huet den Här Minister Kenntnis vu Fäll, wou de Chauffeur am Déngscht wéinst techneschen Defaillancen net iwwer den Handy vum Bus-Prestataire z’erreeche war ?
 • Wéi ass d’Prozedur fir z’assuréieren, dass den Adapto-Chauffeur zu all Moment via d’Adapto-App erreechbar ass an dass hien och vun der Mobilitéitszentral telefonesch ka kontaktéiert ginn ?
 • Gëtt et an deem Kontext e Kontrollsystem fir d’Bedreiwer vun den Adapto-Bussen, fir sécherzestellen, dass all spezifesch technesch Equipementer fonctionéieren ?
  • Wa jo, wéi gesäit dee Kontrollsystem an der Praxis aus an a wéi enger Frequenz ginn d’Prestatairen op hir Effikassitéit hin iwwerpréift ?
  • Wann net, ass den Här Minister net der Meenung, dass sou e System misst agefouert ginn, dëst am Interessi vun deene Leit, déi an hirem Alldag op d’Adapto-Servicer ugewise sinn ?

Här President, ech bieden Iech, mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

 

 

Martine Hansen

Co-Fraktiounspresidentin

 

Zréck