Gëtt et an eise Police-Kommissariater eng Accès-Kontroll an eng Méiglechkeet d’Visiteuren op Waffen ze kontrolléieren, esou änlech wéi et bei de Geriichter funktionéiert?

Här President,

 

Esou ewéi den Artikel 83 vum Chambersreglement et virgesäit, bieden Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir bannenzeg Sécherheet weider ze leeden.

No engem rezente Virfall an engem Police-Kommissariat a Frankräich bäi deem eng administrativ Agentin ëmbruecht gouf, gëtt an eisem Nopeschland vill iwwer d’Sécurisation vun de Kommissariater diskutéiert.

An dësem Kontext géif ech gäre folgend Froen un d’Regierung stellen:

  • Wéi e Sécherheetsdispositif gëtt et am allgemengen an eise Police-Kommissariater?
  • Gëtt et an eise Police-Kommissariater eng Accès-Kontroll an eng Méiglechkeet d’Visiteuren op Waffen ze kontrolléieren, esou änlech wéi et bei de Geriichter funktionéiert?
  • Ginn et getrennt Accès’en fir Personal a Visiteuren ?
  • Goufen et an de leschte Jore Virfäll a Police-Kommissariater wou d’Sécherheet vum Personal oder Visiteuren a Gefor war ?

 

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

 

 

Léon Gloden

Deputéierten

 

Zréck