Jean-Paul Schaaf

Alter: 57
Sektioun: Ettelbréck-Waarken
Bezierk: Nord

Email: [email protected]

Comitéen
  • Comité Section CSV: Vice-Président
  • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
  • Député National
  • Echevin
  • Candidat élections communales 2023
Kommissiounen
  • Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire
  • Commission de la Culture
  • Commission de la Famille et de l'Intégration
Biographie
De Jean-Paul Schaaf ass zënter dem 22. Mee 2003 Buergermeeschter vun Ettelbréck. Ob déi gréissten Nordgemeng kommen an noher Zukunft wichteg Erausfuerderungen zou. En vue vun de regionalen Aufgaben am Sënn vun der Landesplanung, leien dem jonken Buergermeeschter d’Nordstad, an d’Entwécklung vun der ganzer Regioun Norden besonnesch um Häerz.

Schoul- a Betreiungsstrukturen fir Kanner, Neigestaltung vun den Haaptverkéiersaxen, a Logement gehéieren zu de Schwéierpunkten vum jonken Deputéierten senger Politik, sief et um lokalen wéi um regionalen Plang.

Seng knapp Fräizäit verbréngt den Député-Maire am léifsten matt senger Fra, dem Nicole Kraus an sengen dräi Kanner Tom, Thierry a Julie.