Sekretariat


Paul Weimerskirch

Alter: 64
Sektioun: Schifflange
Bezierk: Sud

Email: pweimerskirch@chd.lu

Comitéen
  • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
  • Bourgmestre
  • Collaborateur groupe parlementaire
Funktiounen
  • Coordinateur politique du groupe parlementaire CSV